بسته ی فیلم های آموزش عربی علی فقه کریمی

98,000 تومان

<span>به جرائت می توان گفت که بسته ی حاضر در برگیرنده ی قویترین فیلم آموزشی ارائه شده در زمینه آموزش عربی ویژه ی کنکور می باشد. مدرس این مجموعه، جناب آقای علی فقه کریمی که خود جزو اساتید، مدرسین و مولفین برتر عربی در زمینه ی کنکور می باشد، نهایت سعی خود را بر آن داشته که تمامی تجارب خود را که در طی سالیان متمادی حاصل از تدریس و تالیفکسب نموده را برای شما با شیوه هایی ساده اما قدرتمند و کارا برای شما بیان کرده و بتوانید درصد لازمه را در کنکور کسب نمائید.<br></span><br>

<br> با کمترین هزینه ی ممکن به بیشترین موفقیت دست یابید. همانطور که خودتان شاهد هستید در بین مجموعه های موجود در بازار شما هیچگاه نمی توانید چنین مجموعه ای را با این قیمت کم تهیه کنید. <br> مباحث دی وی دی ها :<br>دی وی دی شماره 1:<br><ul><li>ویژگی های درس عربی در کنکور</li><li>مقدمات عربی</li><li>فعل ماضی</li><li>فعل مضارع</li><li>فعل امر</li><li>ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید</li><li>نکته ای خیلی خاص</li><li>نکته ای کم خاص</li><li>چند تست از مبحث ثلاثی مزید</li></ul>دی وی دی شماره 2:<ul><li>نمودار اعراب فعل مضارع - مضارع مرفوع</li><li>مضارع مجزوم ( نهی - جحد - لازم جازمه - شرط)</li><li>مضارع منصوب</li><li>مقایسه ی لام ناصبه و لام جازمه (نکته ای خاص)</li><li>نکات کاربردی در مورد اعراب فعل مضارع</li><li>ماضی بعید و استمراری</li><li>حل تست های مضارع به شیوه های عادی</li><li>حل تست های اعراب به شیوه ی تحلیلی</li></ul>دی وی دی شماره 3:<ul><li>نمودار اسم</li><li>مذکر و مونث</li><li>مقدمات معرب و مبنی</li><li>اسم از نظر تعداد (مفرد - مثنی - جمع )</li><li>غیر منصرف و احکام آن</li><li>اعراب تقدیری</li></ul>دی وی دی شماره 4:<ul><li>معرب و مبنی(اعراب محلی)</li><li>انواع من وما</li><li>تستهای معرب و مبنی</li><li>یک نکته ی خاص و یک جمعبندی مبحث اعراب</li><li>حل تست های اعراب به شیوه ای تحلیلی</li></ul>دی وی دی شماره 5:<ul><li>جامد و مشتق</li><li>اسم مفعول</li><li>صفت مشبهه</li><li>اسم مبالغه</li><li>اسم تفضیل</li><li>دو نکته ی خاص</li></ul>دی وی دی شماره 6:<ul><li>حل چند تست از جامع و مشتق</li><li>اسم های زمان و مکان</li><li>معرفه و نکره</li><li>چند نکته ی خاص</li><li>حل تست های معرفه و نکره به شیوه ای خاص</li></ul>دی وی دی شماره 7:<ul><li>حل تست های معرفه و نکره به شیوه ای عادی</li><li>انواع جمله</li><li>جمله ی فعلیه و انواع فاعل</li><li>انواع مفعول به</li><li>لازم و متعدی</li><li>معلوم و مجهول</li><li>حل تست های معلوم و مجهول به شیوه ی تحلیل</li></ul>دی وی دی شماره 8:<ul><li>ادامه ی تست های معلوم و مجههول</li></ul>دی وی دی شماره 9:<ul><li>ادامه ی تست های معلوم و مجهول</li><li>تست های بیشتر برای معلوم و مجهول</li><li>جمله ی اسمیه</li><li>خبر مفرد</li><li>خبر از نوع جمله ی فعلیه</li><li>خبر از نوع جمله ی اسمیه</li><li>خبر از نوع شبه جمله</li><li>افعال ناقصه</li><li>حروف مشبه بالفعل</li><li>لای نفی جنس</li><li>انواع لا</li></ul>دی وی دی شماره 10 :<ul><li>راهکار های قبولی در پزشکی، دندانپزشکی، و دارو سازی</li><li>بر اساس کتاب برنامه ریزی با طعم فلفل</li><li>شامل مباحث :انگیزه، شیوه ی مطالعه ی هر درس، منابع و مدیریت برنامه</li></ul>دی وی دی شماره 11 :<ul><li>تست های نواسخ</li></ul>دی وی دی شماره 12 :<ul><li>ادامه ی تست های نواسخ</li><li>مجرورات و توابع</li><li>انواع صفت</li></ul>دی وی دی شماره 13 :<ul><li>تست های مجرورات و توابع</li></ul>دی وی دی شماره 14 :<ul><li>معتلات</li><li>تست های معتلات</li></ul>دی وی دی شماره 15 :<ul><li>ادامه ی تست های معتلات</li></ul>دی وی دی شماره 16 :<ul><li>مفعول مطلق</li><li>تست های مفعول مطلق</li></ul>دی وی دی شماره 17 :<ul><li>ادامه ی تست های مفعول مطلق</li><li>مفعول فیه</li><li>تست های مفعول فیه</li><li>حال (قید حالت 1)</li></ul>دی وی دی شماره 18:<ul><li>تست های حال</li><li>تمیز</li></ul>دی وی دی شماره 19:<ul><li>تکرار چند نکته ای خاص</li><li>استثناء</li><li>تستهای استثناء</li></ul>دی وی دی شماره 20:<ul><li>منادا</li><li>تست های منادا</li></ul><br>


نظرتان را با دیگران به اشتراک بگذارید!  

با نظر دادن میتوانید دیگران را از استفاده این محصول بهره‌مند سازید!